Wsparcie rozwoju Stowarzyszenia BONUM PUBLICUM

Projekt „Wsparcie rozwoju stowarzyszenia BONUM PUBLICUM” to przedsięwzięcie polegające na wsparciu działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

 

Projekt „Wsparcie rozwoju stowarzyszenia BONUM PUBLICUM” mające na celu rozwój instytucjonalny naszej organizacji. W ramach zadania nastąpi zakup lokalu, który będzie stanowić siedzibę Stowarzyszenia.

Istotnym zadaniem będzie także opracowanie strategii rozwoju organizacji, w której zawarte zostaną kierunki działań i rozwoju, określony zostanie cel
i wizja działalności organizacji, a także sporządzona zostanie analiza SWOT, określająca przede wszystkim problemy i atuty organizacji, a także propozycje rozwiązań, służące ciągłemu rozwojowi. 

Projekt zakłada również wzmocnienie potencjału osobowego Stowarzyszenia, poprzez wdrożenie odpowiedniej strategii zarządzania oraz podniesienie kompetencji członków organizacji.

Dzięki realizacji zadania, Stowarzyszenie przejdzie na wyższy poziom specjalizacji
i większą profesjonalizację działań.  

Zadanie realizowane będzie w okresie 2022- 2024, finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

Dofinansowanie: 393 000,00 zł

Całkowita wartość: 393 000,00 zł