Bonum Publicum


Zapraszam do wspólnych działań

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Bonum Publicum

Bonum Publicum znaczy Dobro Publiczne!

Dobro naszego miasta oraz regionu leży w naszych rękach, w rękach społeczeństwa. Dzięki wspólnym wysiłkom jesteśmy w stanie pokonać wiele barier i wykreować pozytywny wizerunek przyjaznego i atrakcyjnego miejsca do pracy, wypoczynku, rekreacji o europejskich standardzie życia i rozwoju.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Bonum Publicum powstało z inicjatywy osób, którym bliskie są sprawy społeczne i obywatelskie Kielc i województwa świętokrzyskiego.
Jesteśmy kielczanami z urodzenia, z wyboru, z fascynacji pięknem tego miejsca, z zamiłowania do odkrywania nowych walorów i możliwości ziemi świętokrzyskiej.

Stowarzyszenie Bonum Publicum powstało w odpowiedzi na potrzebę działania i za cel wzięło aktywne pracę na rzecz walki z ubóstwem oraz pomoc ludziom potrzebującym przez propagowanie i kształtowanie postaw obywatelskich. Kładziemy nacisk na pracę w ramach wolontariatu i do takiej też postawy staramy się przekonać innych. Podejmując działania związane z promocją edukacji, kultury i sportu chcemy przyczynić się do rozwoju i ożywienia naszego miasta i regionu. Nasze wysiłki koncentrujemy na aktywizacji przez wspieranie i aktywne organizowanie wszelkich wydarzeń mających za cel rozkwit naszego regionu.

Wierzymy, że dobro naszego miasta oraz regionu leży w rękach społeczeństwa i dzięki jego zaangażowaniu jesteśmy w stanie pokonać wspólnie wiele barier i przyczynić się do wykreowania pozytywnego wizerunku na jakim, w naszej opinii, każdemu powinno zależeć!

Nasze działania

„Dzieci – Dzieciom”

„Dzieci – Dzieciom”

Dzieci Dzieciom to projekt – akcja charytatywna. To wspólne działanie dzieci ich rodziców dla innych dzieci, które są w trudniejszej sytuacji materialnej. Inspiracją do podjęcia akcji było spontaniczne działanie Amelki – dzieciaka, która postanowiła zrobić kilka...

czytaj dalej

STOWARZYSZENIE BONUM PUBLICUM

edukacja i oświata na rzecz rozwoju społeczności lokalnych | wspieranie inicjatyw społecznych | działalność kulturalna | kultura fizyczna i sport | ochrona dziedzictwa kulturowego | rozwój społeczeństwa obywatelskiego | dialog społeczny | pomoc społeczna | wsparcie środowisk zmarginalizowanych | przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu